FotobusFotobusBus Transport
Russia  

Gatchinsky District, Leningrad region

"Piteravto", branch in Gatchina · Piteravto
"Trans-Balt", LCC and "West-Service", LCC
Former also "APT №1/2/3/4/5 Trans-Balt" (LCC) (renamed)
Address: Gatchina, Khokhlova street, 6
Municipal routes of Gatchinskiy district ("Trans-Balt", LCC): 10, 107, 514, 516, 516a, 517, 518, 519, 522, 523, 523a, 525, 530, 531, 532, 534, 534a, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 542, 543
Inter-municipal routes ("West-Service", LCC): 521, 524 (524v, 524g), 526, 533
Adjacent interregional routes ("Trans-Balt", LCC): K-18a, K-100, 631
Adjacent interregional routes ("West-Service", LCC): 431, 529
List of the models
Vehicles without photos
"Phelix", LLC · Piteravto
Before 2004 - Siverskiy branch of "Gatchinapassengerautotrans" (PJSC)
In 2004 - 09.2014 гг. - "Passenger bus operations 1" (LLC)
Address: Siverskiy, Vyritskoye road, 3
Municipal routes of Gatchinskiy district (contracted by "Trans-Balt", LCC): 1, 2, 4t, 120t, 121t, 123, 151t, 500, 502, 503, 504, 505, 506, 506а, 507, 507а, 511, 512, 513
Other routes: 151d, 152
List of the models
Vehicles without photos
"Gatchinamarshrutauto", SP
Viktor I. Krylov, Dmitriy Yu. Dronin, Oleg S. Kiselyov
Address: Gatchina, Severnaya street, 41
Municipal routes of Gatchina: 3, 4, 7, 8, 21, 22, 27, 28, 29
Municipal routes of Gatchinskiy district (D. Yu. Dronin): 527
List of the models
Vehicles without photos
Alladin F. Akhmedov
Route: К-526 (temporary closed)
List of the models
Vehicles without photos
Yuriy V. Fyodorov
Site
Routes from Chascha railway station
List of the models
Vehicles without photos
× "Passenger bus operations", LLC
Former - NP MT "Passenger bus operations" (NP PBO)
Closed 01.12.2013
List of the models
Vehicles without photos
Ilya A.Baranov List of the models
Vehicles without photos
"Gatchinskiy DSK", CJSC List of the models
Vehicles without photos
"DSK-Voiskovicy", CJSC List of the models
Vehicles without photos
PNPI List of the models
Vehicles without photos
× "Gatchinapassengerautotrans", PJSC
In 08.2007 г. united with "Trans-Balt" (LLC)
List of the models
Vehicles without photos
× "Germes-V", LLC
Closed 01.01.2013
List of the models
Vehicles without photos
× "Taxi-Lux", LLC
Closed 01.01.2010
List of the models
Vehicles without photos
Buses of educational institutions of Gatchinskiy district List of the models
Vehicles without photos
Other buses of Gatchinskiy district List of the models
Vehicles without photos
Entire list List of the models
Vehicles without photos

   

New Photos

1